Nyhetsarkiv / Politimesterens tilrådning til lokal struktur


Politimesterens tilrådning til lokal struktur

Politimesterens tilrådning til lokal struktur er oversendt til Politidirektoratet. Politidirektoratet vil treffe sin beslutning om
lokal struktur i Innlandet politidistrikt medio januar 2017.

Politimesteren har laget sin tilrådning til lokal struktur for nærpolitireformen. Denne er oversendt til politidirektoratet. Direktoratets beslutning er ventet i midten av januar.

Høringsuttalelser ligger tilgjengelig for alle
på nettsiden til politiet, https://www.politi.no/hedmark/nyhet_16470.xhtml.