Nyhetsarkiv / Regjeringens bioøkonomistrategi - Kjente ressurser – uante muligheter


Regjeringens bioøkonomistrategi - Kjente ressurser – uante muligheter

Regjeringens strategi, som har fått tittelen: Kjente ressurser – uante muligheter legger også stor vekt på at "en nasjonal satsing på bioøkonomi skal fremme økt verdiskaping og sysselsetting, reduserte klimagassutslipp, og mer effektiv og bærekraftig utnyttelse av de fornybare biologiske ressursene,"

I Regionrådets strategidokument beskrives det at det skal lages en egen Bio-økonomistrategi for Innlandet. Denne skal sees opp i mot den nasjonale strategien. Denne foreligger nå og Regionrådet ser frem til å samarbeide om å realisere tiltak knyttet til Innlandets Bio-økonomistrategi.

Den nasjonale Bio-økonomistrategien finner du i lenken.