Prosjekter / UE i Hamarregionen

Ungt Entreprenørskap i Hamarregionen

Publisert 04.01.2013 09:38,
Sist oppdatert 25.10.2013 11:03

Prosjektet er forankret i visjonen og målet i strategi og handlingsprogrammet for Regionrådet i Hamarregionen. ”Hamarregionen
100 000,” 2012-2015.  Hamarregionen ønsker å nå 100 000 innbyggere, og ønsker å være det mest attraktive
botilbudet i Innlandet.

I vårt strategi- og handlingsprogram ønsker Regionrådet å fokusere

-  Høyere utdanning, med fokus på at Regionrådet å bidra aktivt til utviklingen av
tilbudet innen høyere utdanning som ivaretar det kompetansebehov regionens
næringsliv etterspør.

- 13- årig skoleløp hvor Regionrådet ønsker et tett og god samarbeid i regionen for å
utvikle det 13- årige skoleløp til det beste for innlandet.

Regionale innovasjonssystemet  Regionrådet vil
bidra til styrking og utvikling av det regionale innovasjonssystemet i regionen
med fokus på samarbeid mellom utdannings-, forsknings og næringsmiljøer.

- Internasjonalisering. Under punktet «13-årig skoleløp» vil Ungt entreprenørskap
bidra tungt i form av sitt virke. Her har Hamarregionen og Ungt entreprenørskap
felles mål, å gjøre grunnskolen i Hamarregionen til en av de beste i landet
samt et felles fokus på et godt samarbeid mellom arbeidsliv/næringsliv og
skolene i regionen.

Ungt Entreprenørskap Hedmark er en selvstendig ideell
organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen. Deres mål er å gi unge
mennesker muligheter til å utvikle sin egen kreativitet, skaperglede og tro på
seg selv. Målgruppen for prosjektet er elever i grunnskolen i Hamarregionen.
For å oppnå dette må man også ha fokus på hele utdanningsløpet, også
høyskolenivå, inkludert etterutdanning, da mange mangler
entreprenørskapsopplæring.

Regjeringen har som visjon at det norske utdanningssystemet
skal bli det beste i verden når det gjelder opplæring i entreprenørskap. Dette
har konsekvenser for vårt utdanningssystem. Innføringen av Kunnskapsløftet
høsten 2006 fører til en rekke endringer av skolens innhold, struktur og
organisering. Entreprenørskap er lagt inn som en tverrfaglig dimensjon i de nye
læreplanene. Denne dimensjonen følges opp med regjeringens Strategiplan for
entreprenørskap i utdanningen, ”Se mulighetene, gjør noe med dem”.  Høsten 2012 innføres nye valgfag i
ungdomsskolen, hvor mange av fagene vil ha et entreprenørskapsfokus.

UE skal være samlende i entreprenørskapsarbeidet og legge
til rette for nettverk og samarbeid internt i regioner og på nasjonalt nivå.

Ungt entreprenørskap Hedmark opplever hele tiden en vekst i
antall elever og lærere vi treffer og som jobber med entreprenørskap i
utdanningen.

Støtten fra bla Regionrådet muliggjør satsingen til Ungt
entreprenørskap om å være en organisasjon som hele tiden skal øke antall møter
med både elever og lærere.

Status for prosjektet pr. september 2013 finner du her.